Tisztelt Márkakereskedők

Mellékelten küldöm tájékoztatásul az elektromos autó pályázatot, az alábbiakban kiemelve pár fontos részletet:

„A felhívás keretében kizárólag a támogatás alapjául szolgáló gépjárműre megkötött adásvételi szerződés, illetve lízingszerződés benyújtásával lehet támogatást igényelni. Az adásvételi szerződés vagy a lízingszerződés megkötésének dátuma nem lehet későbbi, mint a támogatási kérelem benyújtásának dátuma.

A végső kedvezményezettnek a beszerzett elektromos gépjármű forgalomba helyezését követően haladéktalanul teljes körű (töréskár, elemi kár, lopáskár, üvegkár, stb.) CASCO biztosítást kell kötnie, melynek a fenntartási időszak végéig érvényesnek kell lennie.

Jelen felhívás keretében kizárólag azon kereskedőtől beszerzett elektromos gépjárműhöz nyújtható támogatás, amelyek tevékenységi körében 2023. július 1-én már szerepelt a TEÁOR ’08 szerinti 451, Gépjárművek kereskedelme.

A végső kedvezményezettnek a projekt fizikai befejezéséig gondoskodnia kell a kötelező arculati elem11 – e-mobilitási matrica – gépjárműre történő felragasztásáról. Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a kötelezettségnek a gépjármű[1]kereskedő is eleget tehet, azonban az e-mobilitás matrica beszerzésének költsége ebben az esetben sem elszámolható a felhívás 3.9. pontjának értelmében

Gépjármű vásárlás esetén a gépjárművet legkésőbb a projekt megkezdésétől számított – a projekt fizikai befejezésére rendelkezésre álló – 20. hónap végig, de legkésőbb 2026. április 30-ig a végső kedvezményezett saját nevén kell forgalomba helyezni, illetve a gépjárműnek a végső kedvezményezett tulajdonába kell kerülnie. r) Pénzügyi lízing igénybevétele esetén a végső kedvezményezettet a lízingszerződés futamidejének végéig üzembentartóként kell bejegyezni a forgalmi engedélyen, de legkésőbb a projekt megkezdésétől számított – a projekt fizikai befejezésére rendelkezésre álló – 20. hónap végig, de legkésőbb 2026. április 30-ig a gépjárművet a végső kedvezményezett saját nevén kell forgalomba helyezni, illetve a gépjárműnek a végső kedvezményezett tulajdonába kell kerülnie

Pénzügyi lízing igénybe vétele esetén a lízingszerződés futamidejét úgy kell meghatározni, hogy a fenti feltételek teljesüljenek.

Önerő Az önerő a projekt támogatáson felüli része, mely lehet saját forrás és egyéb, az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatás is. A 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ávr.) 75. § (4a) bekezdése alapján nem tekinthető saját forrásnak (önerőnek) az államháztartás központi alrendszeréből kapott más költségvetési támogatás. A jelen felhívás keretében elszámolandó önerőt a végső kedvezményezettnek kötelező biztosítania és a kiadások teljesülését igazolnia.

Nem elszámolható költségek köre A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül mindazon költség, amely nem szerepel a 3.8 pontban, de különösen: · a levonható és a le nem vonható ÁFA összege; · a lízingszerződéssel összefüggő egyéb költségek (pl. kamat, árfolyam-különbözet); · CASCO biztosítás költsége; · a kötelező arculati elem – e-mobilitás matrica – beszerzésének költsége.

Általánosságban elmondható, hogy olyan költség elszámolása maradéktalanul nem lehetséges, amelyről bizonyítható, hogy az a piaci árak jellemző szintjét meghaladta. A piaci ár alátámasztása (igazolása) a támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylő, a projekt megvalósítása során a végső kedvezményezett feladata és felelőssége.

A projekt keretében kizárólag olyan tisztán elektromos gépjármű számolható el, melynek a végső kedvezményezett nevére szóló forgalmi engedély kiállításának és a gépjármű forgalomba helyezésének a dátuma nem korábbi, mint a felhívás társadalmi egyeztetésére bocsátás dátumát követő nap (2023. december. 9.).

Az első kifizetési kérelemhez csatolandó mellékletek listája A felhívás keretében kizárólag egyszeri elszámolásra van lehetőség, amely kifizetési igénylés záró kifizetési igénylésnek minősül. Felhívjuk figyelmét, hogy a záró kifizetési kérelem benyújtása során különösen csatolni szükséges: · a projekt keretében beszerzett eszközhöz kapcsolódó számlát, bizonylatot; · a projekt keretében beszerzett gépjármű első forgalomba helyezését igazoló – a végső kedvezményezett nevére kiállított – forgalmi engedélyét; · a projekt keretében beszerzett gépjármű törzskönyvének másolatát, amely bizonyítja, hogy a beszerzett gépjármű a végső kedvezményezett tulajdonába került.  (ez alapján a támogatott kapja utólag a támogatás összegét és nem a kereskedőnek kell megfinanszíroznia).